הסכם


הזמנת שירותי תיווך

1.המזמין מבקש בחתימתו על הסכם זה שירותי תיווך מ- Easy (להלן: ״Easy ") ו- Easy תעניק שירותי תיווך למזמין ככל הנדרש ובהתאם לחוק המתווכים – התשנ"ו 1996.

2. Easy רשאית להעניק למזמין שירותי תיווך באמצעות מנהליה ו/או סוכניה גם ללא צורך במתן הודעה בכך למזמין, כאשר המזמין מצדו מתחייב לשלם את מלוא עמלת התיווך בגין שירותי התיווך שקיבל כאמור.

3.המזמין מתחייב להודיע ל- Easy על ביצוע כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או כל סיכום אחר בקשר לנכס שלעיל, שנעשה בינו לבין הקונה או השוכר לפי העניין.

4.המזמין ישלם את דמי התיווך גם אם תנאי העסקה המוצעים יהיו שונים מהתנאים שלפיהם תובא העסקה לידי גמר. מובהר כי גם אם שינויים אלה יהיו גורם מכריע לגיבוש העסקה , או אם יחול שינוי משפטי או פורמלי בה בוצעה העסקה, לא יגרע הדבר מזכותה של Easy לקבל את מלוא דמי התיווך.

5.המזמין מתחייב לשלם את דמי התיווך בגין העסקה בין שתתבצע הן על ידי המזמין והן על ידי כל מאן דהוא מטעמו של המזמין.

6. Easy תהא זכאית לקבל את מלוא שכרה במועד בו התקשר המזמין עם הקונה\השוכר\המוכר (לפי העניין) בעסקה בכתב ו/או במועד בו קיבל המזמין דמי קדימה ,ו/או במועד בו ניתנה לשוכר או לקונה אופציה לביצוע העסקה. על מנת למנוע ספקות ,הוסכם ומודגש כי חתימה על הסכם ו/או זיכרון דברים ,אף אם יתבטל או בוטל מעיקרו ,יחויב המזמין בתשלום מלוא דמי התיווך Easy.

7.המזמין מתחייב לשלם ל Easy את שכרה כאמור בגין שירותי התיווך.

8.המזמין מתחייב לשלם את דמי התיווך במלואם ובמזומן במועד ההתקשרות בכתב עם הקונה או השוכר {לפי העניין} .

9.היה והמזמין יפר את מי ההוראות כתב הזמנה זה והוא מתחייב לשלם ל Easy  פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום השווה לכפל דמי התיווך שהתחייב לשלם ל Easy , ללא צורך בהוכחת גובה הנזק, ומבלי לגרוע מזכות Easy
לקבל כל סעד אחר הקבוע בדין בגין ההפרה.

10.כל שינו בתנאי כתב הזמנה זה ייערך במסמך בכתב בלבד ויאושר בחתימתם של שני הצדדים ,למען הסר ספק כל שינוי או הבטחה בע"פ או מצג התנהגות הינם חסרי תוקף.

11.המזמין מאשר כי אישר כתב הזמנה זה לאחר שקראו והבין את תוכנו.

*כתובת הנכס תשלח בהודעה sms \ Whatsapp לאחר החתימה.
*
*
*